برنامه پروازهای تهران به اهواز

ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

۱

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

جمعه

۱۰۶۰

۱۳:۳۰

۱۴:۴۵

۲

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۲۰۴

۰۷:۱۵

۰۸:۲۵

۳

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

جمعه

۳۱۱

۱۴:۵۰

۱۶:۱۵

۴

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

جمعه

۴۱۱

۰۵:۵۵

۰۷:۲۰

۵

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

پنجشنبه

۴۳۱

۰۵:۰۰

۰۶:۱۵

۶

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

چهارشنبه

۳۱۱

۱۶:۱۰

۱۷:۲۰

۷

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

سه شنبه

۳۱۱

۱۴:۲۵

۱۵:۴۵

۸

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

سه شنبه

۴۱۱

۰۶:۱۰

۰۷:۳۰

۹

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۴۱۱

۰۵:۵۵

۰۷:۲۰

۱۰

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A320

یکشنبه

۴۱۹

۲۰:۳۰

۲۱:۵۵

۱۱

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A400

یکشنبه

۴۱۱

۰۶:۱۵

۰۷:۳۰

۱۲

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۳۱۱

۱۷:۴۵

۱۸:۵۵

۱۳

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A400

شنبه

۴۱۱

۰۶:۱۰

۰۷:۲۰

۱۴

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

F100

یکشنبه

۲۶۱۴

۲۲:۱۵

۲۳:۳۰

۱۵

مهرآباد

اهواز

‌کاسپین

MD83

یکشنبه

۱۸

۲۰:۱۵

۲۱:۳۰

۱۶

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۱۳

۱۹:۲۰

۲۰:۳۵

۱۷

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

F100

یکشنبه

۲۶۱۲

۱۸:۳۰

۱۹:۴۰

۱۸

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

F100

یکشنبه

۲۶۱۶

۱۸:۱۵

۱۹:۳۰

۱۹

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

F100

یکشنبه

۸۳۲

۱۷:۱۵

۱۸:۲۵

۲۰

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۲۱

۱۱:۱۵

۱۲:۳۰

۲۱

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

B727

یکشنبه

۸۳۰

۱۰:۳۵

۱۱:۵۰

۲۲

مهرآباد

اهواز

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

یکشنبه

۲۶۱۸

۰۹:۱۰

۱۰:۲۰

۲۳

مهرآباد

اهواز

‌قشم ایر

F100

یکشنبه

۱۲۷۴

۰۷:۳۰

۰۸:۵۵

۲۴

مهرآباد

اهواز

‌کاسپین

MD83

یکشنبه

۴۳۱۸

۰۵:۰۵

۰۶:۲۰

۲۵

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۱۷

۰۴:۵۰

۰۶:۰۵

۲۶

مهرآباد

اهواز

‌آتا ایر

F100

شنبه

۵۲۵۹

۲۲:۲۵

۰۰:۳۰

۲۷

مهرآباد

اهواز

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

شنبه

۲۶۱۴

۲۲:۱۵

۲۳:۲۵

۲۸

مهرآباد

اهواز

‌کاسپین

MD83

شنبه

۱۸

۲۰:۳۰

۲۲:۳۵

۲۹

مهرآباد

اهواز

‌کیش ایر

MD82

شنبه

۷۰۳۱

۲۰:۱۰

۲۱:۲۰

۳۰

مهرآباد

اهواز

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

شنبه

۲۶۱۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۵

۳۱

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

MD83

شنبه

۴۰۱۳

۱۷:۵۰

۱۹:۰۰

۳۲

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۹۸۸

۱۶:۴۵

۱۷:۵۵

۳۳

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

F100

شنبه

۸۳۲

۱۵:۵۰

۱۷:۰۰

۳۴

مهرآباد

اهواز

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

شنبه

۲۶۲۰

۱۲:۳۵

۱۳:۵۰

۳۵

مهرآباد

اهواز

‌قشم ایر

F100

شنبه

۱۲۷۴

۰۷:۳۰

۰۹:۳۵

۳۶

مهرآباد

اهواز

‌کاسپین

MD83

شنبه

۴۳۱۸

۰۵:۰۵

۰۶:۱۵

۳۷

مهرآباد

اهواز

‌زاگرس

MD83

شنبه

۴۰۱۷

۰۴:۵۰

۰۶:۰۰

۳۸

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۳۵

۲۱:۴۰

۲۳:۰۰

۳۹

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

B727

جمعه

۸۳۰

۰۶:۴۰

۰۷:۵۵

۴۰

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

جمعه

۴۱۹

۱۶:۰۵

۱۷:۲۵

۴۱

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۷۷۶

۲۰:۵۵

۲۲:۱۰

۴۲

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A306

پنجشنبه

۴۱۹

۱۷:۱۵

۱۸:۴۰

۴۳

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۳۳۵

۱۷:۰۰

۱۸:۲۰

۴۴

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

پنجشنبه

۴۵۸۶

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

۴۵

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

پنجشنبه

۱۰۹۶

۰۵:۰۰

۰۶:۱۰

۴۶

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

BAE

چهارشنبه

۹۸۸

۱۸:۳۵

۱۹:۴۵

۴۷

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۳۳۵

۲۱:۲۵

۲۲:۵۰

۴۸

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۷۷۴

۱۵:۳۰

۱۶:۴۵

۴۹

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

چهارشنبه

۴۵۸۶

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

۵۰

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۷۷۶

۲۱:۰۵

۲۲:۲۰

۵۱

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

BAE

سه شنبه

۹۸۸

۲۰:۴۵

۲۲:۰۰

۵۲

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A313

سه شنبه

۱۰۹۸

۲۰:۳۰

۲۱:۴۰

۵۳

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۳۳۵

۱۸:۰۰

۱۹:۲۰

۵۴

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A306

سه شنبه

۴۱۹

۱۶:۵۵

۱۸:۱۵

۵۵

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

سه شنبه

۴۵۸۶

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

۵۶

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

BAE

سه شنبه

۹۵۶

۰۶:۱۰

۰۷:۳۰

۵۷

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۹۶

۰۵:۰۰

۰۶:۱۰

۵۸

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۳۳۷

۲۱:۱۰

۲۲:۳۰

۵۹

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

BAE

دوشنبه

۹۸۸

۲۰:۴۵

۲۲:۰۰

۶۰

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

دوشنبه

۱۰۹۸

۲۰:۳۰

۲۱:۴۰

۶۱

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A306

دوشنبه

۴۱۹

۱۷:۱۵

۱۸:۴۰

۶۲

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۷۷۴

۱۵:۴۵

۱۷:۰۰

۶۳

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

دوشنبه

۴۵۸۶

۰۹:۱۵

۱۰:۳۵

۶۴

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۹۶

۰۵:۰۰

۰۶:۱۰

۶۵

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۹۸۸

۱۷:۳۰

۱۸:۴۵

۶۶

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۴۳۱

۱۹:۳۰

۲۰:۵۵

۶۷

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

یکشنبه

۴۵۸۶

۰۹:۲۰

۱۰:۳۵

۶۸

مهرآباد

اهواز

‌آسمان

BAE

یکشنبه

۷۷۲

۰۸:۱۵

۰۹:۳۰

۶۹

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۳۱

۱۷:۵۵

۱۹:۰۵

۷۰

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۱۹

۱۱:۴۵

۱۲:۵۵

۷۱

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A306

شنبه

۴۵۸۶

۰۸:۳۰

۱۰:۳۵

۷۲

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۹۵۶

۰۶:۴۰

۰۸:۰۰

۷۳

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۹۶

۰۵:۰۰

۰۶:۱۰

۷۴

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۱۷

۰۴:۳۰

۰۶:۳۵

۷۵

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۴۱۷

۰۴:۴۵

۰۶:۰۵

۷۶

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

MD82

دوشنبه

۴۱۷

۱۵:۵۰

۱۷:۱۵

۷۷

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۹۶

۰۵:۰۰

۰۶:۱۰

۷۸

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A306

یکشنبه

۴۱۷

۰۴:۳۰

۰۵:۵۵

۷۹

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A306

جمعه

۴۱۷

۰۴:۴۵

۰۶:۱۰

۸۰

مهرآباد

اهواز

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۹۶

۰۵:۰۰

۰۶:۱۰

۸۱

مهرآباد

اهواز

‌ایران ایر

A400

پنجشنبه

۴۱۷

۱۶:۳۰

۱۷:۵۵

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *