آفر هتل های جزیره ی کیش -۲۳ آبان۹۵

آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش امروز ۲۳ آبان هتل #ترنج ۵⭐️ از ۲۳ آبان ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومانهتل #ایران ۵⭐️ از ۱ آذر ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۶۰ ه.تومانهتل #داریوش ۵⭐️ از ۳۰ آبان ۲ تخته هرشب ۵۳۰ ه.تومانهتل #شایان ۵⭐️ از ۱ آذر ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومانهتل #شایگان ۵⭐️ از ۲۳ آبان ۲ تخته هرشب …