آفر هتل های مشهد مقدس – ۵آبان۹۵

آخرین آمار گروه هتل۲۴ در #مشهد مقدس امروز ۵ آبان هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۵ آبان هرشب ۱۶۸ ه.تومانهتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۷ آبان هرشب ۱۲۰ ه.تومانهتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۵ آبان هرشب ۱۸۵ ه.تومانهتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومانهتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ آبان هرشب …