برنامه پروازهای تهران به خرم آباد

ردیف فرودگاه مبداء + فرودگاه مقصد + شرکت هواپیمایی + هواپیما + روز پرواز + شماره پرواز + ساعت پرواز از مبدا + ساعت رسیدن به مقصد + ۱ مهرآباد خرم آباد ‌ماهان BAE چهارشنبه ۱۰۰۲ ۰۸:۲۰ ۰۹:۳۰ ۲ مهرآباد خرم آباد ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۱۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳ مهرآباد خرم آباد ‌ماهان BAE یکشنبه ۱۰۰۲ ۰۸:۲۰ ۰۹:۳۰ ۴ مهرآباد …