برنامه پروازهای تهران به خوی

ردیف فرودگاه مبداء + فرودگاه مقصد + شرکت هواپیمایی + هواپیما + روز پرواز + شماره پرواز + ساعت پرواز از مبدا + ساعت رسیدن به مقصد + خرید بلیت ۱ مهرآباد خوی ‌آسمان F100 پنجشنبه ۷۴۰ ۰۹:۳۰ ۱۱:۱۵ خریدآنلاین بلیت ۲ مهرآباد خوی ‌آسمان F100 شنبه ۷۴۰ ۱۳:۴۰ ۱۵:۲۵ خریدآنلاین بلیت