برنامه پروازهای مشهد به شهرکرد

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مشهد شهرکرد ‌ماهان BA11 سه شنبه ۴۵۵۲ ۱۲:۲۰ ۱۳:۲۰ خرید آنلاین بلیت ۲ مشهد شهرکرد ‌ماهان BA11 شنبه ۴۵۵۲ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت

برنامه پروازهای تهران به شهرکرد

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیت ۱ مهرآباد شهرکرد ‌ماهان BAE سه شنبه ۴۵۸۰ ۰۷:۲۰ ۰۸:۰۰ خریدآنلاین بلیت ۲ مهرآباد شهرکرد ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۸۰ ۰۷:۲۰ ۰۸:۰۰ خریدآنلاین بلیت