برنامه پروازهای تهران به نوشهر

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مهرآباد نوشهر ‌آسمان ATR72 جمعه ۷۳۰ ۱۲:۵۵ ۱۴:۳۵ خرید آنلاین بلیت ۲ مهرآباد نوشهر ‌آسمان ATR72 جمعه ۷۳۰ ۹:۲۰ ۱۱:۳۵ خرید آنلاین بلیت