برنامه پروازهای مشهد به کرمانشاه

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مشهد کرمانشاه ‌اترک ایر A320 جمعه ۱۹۱۴ ۱۶:۵۰ ۱۸:۴۰ خرید آنلاین بلیت ۲ مشهد کرمانشاه ‌معراج A320 چهارشنبه ۲۸۶۷ ۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ خرید آنلاین بلیت ۳ مشهد کرمانشاه ‌اترک ایر A320 سه شنبه ۱۹۱۴ ۱۶:۱۵ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین …

برنامه پروازهای تهران به کرمانشاه

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیت پنجشنبه (۴)   ۱ مهرآباد کرمانشاه ‌ماهان BAE پنجشنبه ۱۰۱۲ ۰۸:۴۵ ۰۹:۵۵ خریدآنلاین بلیت ۲ مهرآباد کرمانشاه ‌ایران ایر F100 پنجشنبه ۲۸۷ ۱۷:۴۵ ۱۸:۵۵ خریدآنلاین بلیت ۳ مهرآباد کرمانشاه ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۶۲۴ ۱۸:۳۰ ۲۰:۰۰ خریدآنلاین بلیت ۴ …

برنامه پروازی کیش به کرمانشاه

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ کیش کرمانشاه ‌کیش ایر F100 پنجشنبه ۷۰۹۷ ۰:۰۰ ۸:۵۰ خرید آنلاین بلیت ۲ کیش کرمانشاه F100 دوشنبه ۷۰۹۷ ۰:۰۰ ۱۰:۳۵ خرید آنلاین بلیت