برنامه پروازهای تهران به بوشهر

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد ۱ مهرآباد بوشهر ‌آسمان F100 یکشنبه ۳۸۳۷ ۱۹:۲۵ ۲۱:۰۰ ۲ مهرآباد بوشهر ‌اترک ایر A320 پنجشنبه ۱۹۰۱ ۲۰:۰۵ ۲۱:۲۵ ۳ مهرآباد بوشهر ‌اترک ایر A320 شنبه ۱۹۰۱ ۲۰:۰۵ ۲۱:۲۵ ۴ مهرآباد بوشهر ‌ایران ایر A300 یکشنبه ۴۱۵ ۱۴:۵۰ ۱۶:۲۵ ۵ …