برنامه پروازهای تهران به خارک

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مهرآباد خارک ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 شنبه ۲۵۰۰ ۶:۳۰ ۷:۳۰ خرید آنلاین بلیت ۲ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE یکشنبه ۴۵۵۰ ۶:۵۰ ۷:۵۰ خرید آنلاین بلیت ۳ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۵۰ ۸:۱۵ ۹:۱۵ خرید …