برنامه پروازهای تهران به دزفول

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مهرآباد دزفول ‌کاسپین ATR72 یکشنبه ۸۶۴ ۶:۲۰ ۷:۵۵ خرید آنلاین بلیت ۲ مهرآباد دزفول ‌کاسپین MD83 یکشنبه ۴۳۲۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۵ خرید آنلاین بلیت ۳ مهرآباد دزفول ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 یکشنبه ۲۶۱۰ ۲۱:۲۰ ۲۲:۵۵ خرید …