برنامه پروازهای تهران به رفسنجان

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیت ۱ مهرآباد رفسنجان ‌ماهان A300 چهارشنبه ۱۰۳۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۴۵ خریدآنلاین بلیت ۲ مهرآباد رفسنجان ‌ماهان A300 شنبه ۱۰۳۹ ۰۸:۰۵ ۰۹:۵۰ خریدآنلاین بلیت