برنامه پروازهای تهران به گرگان

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

چهارشنبه (۳)

 

۱

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۶۲۸

۰۴:۴۵

۰۵:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

چهارشنبه

۶۳۲

۲۰:۵۵

۲۲:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

چهارشنبه

۶۳۰

۱۵:۰۰

۱۶:۲۰

خریدآنلاین بلیت

شنبه (۴)

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

شنبه

۶۳۰

۰۴:۴۵

۰۵:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

شنبه

۶۳۲

۲۰:۵۵

۲۲:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

گرگان

‌ایران ایر

F100

شنبه

۲۴۶

۱۳:۴۵

۱۴:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

F100

شنبه

۶۲۸

۱۰:۲۰

۱۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

یکشنبه (۲)

خریدآنلاین بلیت

۸

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

یکشنبه

۶۳۰

۱۵:۰۰

۱۶:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۹

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

یکشنبه

۶۲۸

۱۱:۱۵

۱۲:۳۵

خریدآنلاین بلیت

پنجشنبه (۳)

خریدآنلاین بلیت

۱۰

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

پنجشنبه

۶۳۴

۲۲:۱۰

۲۳:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۱۱

مهرآباد

گرگان

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۲۴۶

۰۵:۵۰

۰۷:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۲

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

پنجشنبه

۶۲۸

۱۰:۵۰

۱۲:۰۰

خریدآنلاین بلیت

سه شنبه (۳)

خریدآنلاین بلیت

۱۳

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

سه شنبه

۶۳۲

۲۰:۴۰

۲۲:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۴

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

F100

سه شنبه

۶۳۰

۱۵:۲۰

۱۶:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۱۵

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

سه شنبه

۶۲۸

۱۱:۳۰

۱۲:۵۰

خریدآنلاین بلیت

جمعه (۳)

خریدآنلاین بلیت

۱۶

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

جمعه

۶۳۲

۲۰:۴۵

۲۲:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۱۷

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

جمعه

۶۳۰

۱۵:۱۰

۱۶:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۱۸

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

F100

جمعه

۶۲۸

۰۹:۵۰

۱۰:۴۵

خریدآنلاین بلیت

دوشنبه (۳)

خریدآنلاین بلیت

۱۹

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

دوشنبه

۶۳۴

۲۲:۱۰

۲۳:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۲۰

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

ATR72

دوشنبه

۶۳۲

۱۸:۰۰

۱۹:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۲۱

مهرآباد

گرگان

‌آسمان

F100

دوشنبه

۶۲۸

۱۰:۲۰

۱۱:۵۰

خریدآنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *