برنامه پروازهای تهران به کرمان

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

یکشنبه

۱۰۷۵

۰۷:۱۰

۰۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

شنبه

۱۰۷۵

۰۷:۱۰

۰۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

جمعه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

پنجشنبه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

چهارشنبه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

سه شنبه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

دوشنبه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۸

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

یکشنبه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۹

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

BAE

شنبه

۱۰۷۹

۱۷:۱۰

۱۸:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۱۰

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۵۳

۲۳:۴۰

۰۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۱۱

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۵۵

۱۸:۲۰

۲۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۲

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۵۱

۰۸:۱۰

۰۹:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۱۳

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۵۳

۲۳:۴۰

۰۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۱۴

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۵۵

۱۸:۲۰

۲۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۵

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۵۱

۰۸:۱۰

۰۹:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۱۶

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۵۳

۲۳:۴۰

۰۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۱۷

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۵۵

۱۸:۲۰

۲۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۸

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۵۱

۰۸:۱۰

۰۹:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۱۹

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۵۳

۲۳:۴۰

۰۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۲۰

مهرآباد

کرمان

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۵۵

۱۸:۲۰

۲۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *