برنامه پروازهای تهران به کیش

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

یکشنبه (۱۵)

۱

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۷۴۵۳

۱۸:۲۵

۲۰:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

کیش

‌قشم ایر

F100

یکشنبه

۱۲۴۴

۱۸:۱۵

۲۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۷۱

۱۷:۲۵

۱۹:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۰۳

۱۵:۰۵

۱۶:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

کیش

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۴۳

۱۴:۰۵

۱۵:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

کیش

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۲۱

۱۴:۰۰

۱۵:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۷۰۵۳

۱۲:۴۵

۱۴:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۸

مهرآباد

کیش

‌کاسپین

MD83

یکشنبه

۴۴

۱۲:۰۰

۱۳:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۹

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۷۴۵۵

۰۹:۳۵

۱۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۱۰

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۱۵

۰۹:۱۵

۱۱:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۱

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

یکشنبه

۴۰۵۱

۰۷:۲۰

۰۹:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۱۲

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD83

یکشنبه

۷۰۲۵

۱۶:۳۵

۱۸:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۱۳

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۳۵۰

۱۵:۴۰

۱۷:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۱۴

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۷۰۸۱

۱۷:۱۵

۱۹:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۱۵

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

شنبه (۱۷)

خریدآنلاین بلیت

۱۶

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۷۰۲۹

۱۹:۱۵

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۱۷

مهرآباد

کیش

‌تابان

MD82

شنبه

۶۲۶۱

۱۸:۴۵

۲۰:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۱۸

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۷۴۵۳

۱۸:۱۵

۲۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۱۹

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

شنبه

۴۰۷۱

۱۷:۲۵

۱۹:۲۵

خریدآنلاین بلیت

۲۰

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

شنبه

۴۰۰۳

۱۵:۰۵

۱۷:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۲۱

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۷۰۲۱

۱۴:۱۵

۱۶:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۲۲

مهرآباد

کیش

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۴۳

۱۴:۰۵

۱۶:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۲۳

مهرآباد

کیش

‌آتا ایر

MD83

شنبه

۵۲۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۲۴

مهرآباد

کیش

‌قشم ایر

F100

شنبه

۱۲۴۴

۱۳:۱۵

۱۵:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۲۵

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۷۰۵۳

۱۲:۴۵

۱۴:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۲۶

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

شنبه

۴۰۱۵

۱۲:۱۵

۱۴:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۲۷

مهرآباد

کیش

‌کاسپین

MD83

شنبه

۴۴

۱۲:۰۰

۱۳:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۲۸

مهرآباد

کیش

‌زاگرس

MD83

شنبه

۴۰۵۱

۱۱:۵۰

۱۳:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۲۹

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۷۴۵۵

۰۹:۳۰

۱۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۳۰

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۳۱

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

شنبه

۷۰۸۱

۱۷:۱۵

۱۹:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۳۲

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

B727

شنبه

۷۰۲۵

۱۴:۳۵

۱۶:۲۰

خریدآنلاین بلیت

چهارشنبه (۶)

خریدآنلاین بلیت

۳۳

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۳۵۰

۱۹:۲۵

۲۱:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۳۴

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

چهارشنبه

۷۰۵۷

۲۰:۲۰

۲۲:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۳۵

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

چهارشنبه

۷۰۸۱

۱۷:۳۰

۱۹:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۳۶

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

چهارشنبه

۷۰۲۵

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۳۷

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

چهارشنبه

۷۰۲۱

۱۰:۳۰

۱۲:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۳۸

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

چهارشنبه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

سه شنبه (۵)

خریدآنلاین بلیت

۳۹

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

سه شنبه

۷۰۵۷

۱۱:۰۵

۱۲:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۴۰

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۳۵۰

۱۴:۵۰

۱۶:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۴۱

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

سه شنبه

۷۰۸۱

۱۷:۳۰

۱۹:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۴۲

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

B727

سه شنبه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۴۳

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

سه شنبه

۷۰۲۵

۱۶:۳۵

۱۸:۲۰

خریدآنلاین بلیت

جمعه (۶)

خریدآنلاین بلیت

۴۴

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

جمعه

۷۴۲۹

۱۲:۳۰

۱۴:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۴۵

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۵۰

۱۵:۲۵

۱۷:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۴۶

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

جمعه

۷۰۵۷

۲۰:۰۵

۲۱:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۴۷

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

جمعه

۷۰۸۱

۱۷:۳۰

۱۹:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۴۸

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

جمعه

۷۰۲۵

۱۶:۳۵

۱۸:۲۰

خریدآنلاین بلیت

۴۹

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

جمعه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

پنجشنبه (۴)

خریدآنلاین بلیت

۵۰

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۳۵۰

۱۴:۳۵

۱۶:۴۰

خریدآنلاین بلیت

۵۱

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD83

پنجشنبه

۷۰۸۱

۱۷:۳۰

۱۹:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۵۲

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD83

پنجشنبه

۷۰۲۵

۲۰:۰۰

۲۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۵۳

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD83

پنجشنبه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

دوشنبه (۴)

خریدآنلاین بلیت

۵۴

مهرآباد

کیش

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۳۵۰

۱۵:۵۰

۱۷:۴۰

خریدآنلاین بلیت

۵۵

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

B727

دوشنبه

۷۰۵۷

۱۱:۳۰

۱۳:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۵۶

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

دوشنبه

۷۰۲۱

۱۴:۰۰

۱۵:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۵۷

مهرآباد

کیش

‌کیش ایر

MD82

دوشنبه

۷۰۵۵

۰۶:۲۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *