برنامه پروازهای تهران به تبریز

ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

۱

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

جمعه

۵۲۰۸

۲۱:۴۵

۲۳:۰۰

۲

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

جمعه

۵۲۵۰

۲۱:۰۵

۲۲:۲۰

۳

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

جمعه

۵۲۰۶

۱۷:۰۵

۱۸:۲۰

۴

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

جمعه

۵۲۴۸

۱۳:۴۵

۱۵:۰۰

۵

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

جمعه

۵۲۰۲

۰۷:۵۵

۰۹:۱۰

۶

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۴۳

۰۵:۳۵

۰۷:۵۰

۷

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

A400

پنجشنبه

۴۴۵

۲۰:۴۰

۲۱:۵۵

۸

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۰۸

۲۰:۲۵

۲۱:۴۰

۹

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۰۶

۱۶:۲۰

۱۷:۳۵

۱۰

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۰۴

۱۲:۰۵

۱۳:۲۰

۱۱

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۰۲

۰۸:۰۰

۰۹:۱۰

۱۲

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۵۴

۰۵:۴۵

۰۷:۰۰

۱۳

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۴۴

۱۶:۲۵

۱۷:۴۰

۱۴

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۴۸

۲۰:۵۰

۲۲:۰۰

۱۵

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۰۸

۲۰:۳۰

۲۱:۴۰

۱۶

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۰۶

۱۶:۳۰

۱۷:۴۰

۱۷

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۴۲

۱۵:۱۵

۱۶:۲۵

۱۸

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۰۴

۱۲:۱۰

۱۳:۲۰

۱۹

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

A320

چهارشنبه

۵۲۵۰

۱۱:۱۰

۱۲:۲۰

۲۰

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۰۲

۰۸:۰۰

۰۹:۱۰

۲۱

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۵۴

۰۵:۵۰

۰۷:۰۰

۲۲

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

چهارشنبه

۵۲۴۴

۲۳:۰۵

۰۰:۱۵

۲۳

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۵۰

۲۱:۱۰

۲۲:۳۰

۲۴

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۰۸

۲۰:۲۰

۲۱:۴۰

۲۵

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۴۴۳

۱۶:۴۵

۱۸:۰۰

۲۶

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۰۶

۱۶:۲۵

۱۷:۴۵

۲۷

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۴۸

۱۳:۴۵

۱۵:۰۰

۲۸

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۰۴

۱۲:۰۰

۱۳:۲۰

۲۹

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۰۲

۰۷:۵۰

۰۹:۱۰

۳۰

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۶۴۰

۰۶:۲۵

۰۷:۴۵

۳۱

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

سه شنبه

۵۲۵۴

۰۵:۴۵

۰۷:۰۰

۳۲

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۴۴

۲۳:۰۵

۰۰:۱۵

۳۳

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۴۴۵

۲۰:۵۰

۲۲:۰۰

۳۴

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۰۸

۰۰:۰۰

۲۱:۴۰

۳۵

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۵۰

۱۹:۱۵

۲۰:۲۵

۳۶

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۰۶

۱۶:۱۰

۱۷:۲۰

۳۷

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۶۴۲

۱۵:۱۰

۱۶:۲۰

۳۸

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۰۴

۱۲:۱۰

۱۳:۲۰

۳۹

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۰۲

۰۷:۵۵

۰۹:۱۰

۴۰

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۵۴

۰۵:۵۰

۰۷:۰۰

۴۱

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

دوشنبه

۵۲۴۴

۱۷:۵۵

۱۸:۱۰

۴۲

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

A320

یکشنبه

۵۲۵۰

۱۰:۵۰

۱۲:۰۰

۴۳

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

A320

یکشنبه

۴۴۳

۱۶:۳۵

۱۷:۴۵

۴۴

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۴۳

۱۷:۲۰

۱۸:۳۵

۴۵

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۴۸

۱۳:۵۰

۱۵:۰۰

۴۶

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۰۸

۲۰:۳۰

۲۱:۴۰

۴۷

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۴۴

۲۳:۰۵

۰۰:۱۵

۴۸

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۰۶

۱۶:۳۰

۱۷:۴۰

۴۹

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۰۴

۱۲:۱۰

۱۳:۲۰

۵۰

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۰۲

۰۸:۰۰

۰۹:۱۰

۵۱

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

یکشنبه

۵۲۵۴

۰۵:۵۰

۰۷:۰۰

۵۲

مهرآباد

تبریز

‌کاسپین

MD83

یکشنبه

۴۶

۰۸:۵۰

۱۰:۰۰

۵۳

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

شنبه

۵۲۴۸

۲۰:۰۵

۲۱:۱۰

۵۴

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

شنبه

۵۲۰۸

۲۰:۴۰

۲۱:۵۰

۵۵

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

شنبه

۵۲۴۴

۲۳:۰۰

۰۰:۱۵

۵۶

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

شنبه

۵۲۰۶

۱۶:۲۵

۱۷:۴۰

۵۷

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD83

شنبه

۵۲۰۴

۱۲:۰۵

۱۳:۲۰

۵۸

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD82

شنبه

۵۲۰۲

۰۸:۰۵

۰۹:۱۰

۵۹

مهرآباد

تبریز

‌آتا ایر

MD88

شنبه

۵۲۵۴

۰۵:۴۵

۰۷:۰۰

۶۰

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۶۴۲

۱۷:۰۰

۱۸:۱۵

۶۱

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

شنبه

۶۴۲

۱۷:۲۵

۱۸:۴۰

۶۲

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۴۴۷

۲۰:۵۰

۲۲:۰۰

۶۳

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۶۴۰

۱۰:۱۰

۱۱:۲۵

۶۴

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

جمعه

۶۴۰

۰۹:۵۵

۱۱:۱۵

۶۵

مهرآباد

تبریز

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۴۴۷

۰۷:۰۰

۰۸:۱۰

۶۶

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۶۴۰

۰۶:۱۰

۰۷:۲۰

۶۷

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

شنبه

۶۴۰

۰۶:۰۵

۰۷:۲۰

۶۸

مهرآباد

تبریز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۶۴۲

۱۴:۰۰

۱۵:۱۰

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *